การสัมมนาทางวิชาการการนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2566

เล่มรายงานครูจิรายุ ทองดี ( Best Practice ).pdf