เว็บไซต์สำหรับนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  

https://www.freecounterstat.com/index.php   

http://guestscounter.com