เทคโนโลยี ม.2

✍️หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต 🏫

1.นักเรียนสืบค้นหาความรู้ ดังต่อไปนี้  

1.1  เทคโนโลยีมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ อย่างไร?  อธิบายมา 1 ข้อ (แนบภาพประกอบ)

1.2  เทคโนโลยีมีความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไร?  อธิบายมา 1 ข้อ (แนบภาพประกอบ)

1.3  เทคโนโลยีมีความสำคัญด้านมนุษย์และสังคม อย่างไร  อธิบายมา 1 ข้อ (แนบภาพประกอบ)

** โดยนักเรียนส่งคำตอบผ่าน  E-mail : jirayu_com@sstb.ac.th